#ShonaWisdom : Haramu Haramu – a lament for Nigeria’s lost children

20131112 boko haram usa terror

FOR THIS week’s #ShonaWisdom series, our resident Shona poet Davison Madzingwa interprets the hostage crisis of Nigeria’s kidnapped school girls, as we reported recently.

Enjoy, Haramu Haramu!

Haramu Haramu

Hudzakutsaku husina wakambohwa
Iguhu rinoturisa befu nemudhibhisi
Vapari vozvitindimura matundundu
Vopaumba
Vorezvewa nevavo
Ivo votenda zvomene
Kuti yafamba imbiri
Mukurumbira watinhira
Izvo iguhu
Guhu roshura gumbwa
gumbwa risngadi kana dudziro
Gumbwa risina mashiripiti agodobori
Kana fungidziro kuvagari vemudunhu
Huroyi hwemasikati machena
Huroyi husina ganda kumeso
Huroyi hunoitwa bembera nemuroyi
Iye muroiwa aripo
Ihwo hushingi hwacho
Kwahi ndini mururami
Mose teverai zvandada
Mukasadero ndokuroyayi
Igonye rorudzii rinodla mamwe makonye
Kana huku inojojonya zvikukwana zvayo
Iye munhu anonakigwa nenyama yomumwe munhu
Achisiya hadlana yakati mete mete nehanga
Ifungwa dzemhandoi
Dzinofunga kuparadza
Iwo mapango nembariro zvokuvaka zviripo
Kutapa, kuvuraya, kuputisa nekushinha
Ndogwava gwiyo
Pasi rose tsiki tsiki
Nokushaiwa shumo yazvo
Ivo vatapi vopaumba vamire pachuru
Chava chingoma chiririsi
Choda kumwauka
Kupaumba saGoriati
Goriati akazoruma ivhu nehuma
Arigiwa nemushoriwa Dhavhita
Boko Haram
SaGoriati
Inopadla pasi
davisonNyanduri: Davison Mudzingwa
Chivabvu: Gore rezvuru zviviri zvine gumi nemana (2014)
Shumo ya nhasi (Proverb of the day)
Kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi. (Small issues can become
large enough to cause big problems).